7:e hålet mot 13:e

Kort historik

Så här började det...

Den 28 September 1968 samlades följande personer: Nils Hammar, J.H. Zethraeus, Claes Ramsgård, Henrik Zaethraeus, Olof Pettersson, Pelle Queckfeldt, John Matiasson, Louise Hammar och Rolf Grönwald.

Målsättningen vid detta tillfälle var att få 9 hål klara till hösten 1970 och ytterligare 9 hål till hösten 1971.

Man bestämde att bilda Romeleåsens Golfklubb. Målsättningen var redan från början att bygga en 18hålsbana, puttinggreen, drivingrange samt klubblokaler, varvid man tänkte sig att blivande medlemmar skulle bidraga en hel del med egna arbeten.

Man skisserade det hela ungefär så här:

Ekonomi: Anläggningskostnader 400.000:
Byggnader 300.000:
Driftskostnader: Skötsel av bana 120.000:
Arrende 45.000:
Tränare 5.000:
Ränta och amortering 40.000:
Medlemstak: 600 personer
lnsatsbevis: 1000:- per senior
Inskrivningsavgift: 450:- per senior
Årsavgift: 400:- per senior
600:- äkta makar som skulle tas ut först när 9 hål var spelbara.


I oktober 1968 beslöts att golflklubben skulle vara en ekonomisk förening och som banarkitekt kontaktades Douglas Brasier.

Senare i samma månad hade man ett introduktionsmöte på Östarps Gästgivaregård.


Den 30 november 1968 hölls konstituerande möte på Östarp. Styrelsen fick följande utseende:

Claes Ramsgård, ordf
Louise Hammar, sekr.
Gert Liedholm. v.ordf.
G.H. Zethraeus, kassör
Curt Ohlin
Olof Pettersson
S.U. Queckfeldt
J.H. Zethraeus
J. Jerre


Febr 1969
Erhölls Checkkredit på 120.000:- med klubben och styrelsen i borgen. Man beräknade för åren 69-73 inkomster på 1.1 milj. och utgifter på l.2milj med en driftskostnad på 260.000:-/år.


Mars 1969
Man beräknar att 12 hål skall kosta 120.000:- och beslutar inköpa en begagnad fairwayklippare omgående för cirka 500:- och på sikt övriga maskiner för 45.000:


Juni 1969
Två anbud på banan hade kommit in. Man valde det lägsta på 45.000:- avseende 10 greener med aktuella bunkrar, som skulle vara klara i början av augusti.


Sept 1969
Klubbhusbygget stoppas av ekonomiska skäl. Det kunde bara få fortsättas med ideellt arbete och med befintlig materiel.


Okt 1969
Bevattning på de 9 första hålen ordnas i egen regi och sent på hösten är 9 hål "spelbara". Klubben har då 150 presumtiva medlemmar, av vilka dock endast 26 betalat sina avgifter.


Aug 1970
Nils Hammar villig sälja Kvarnbrodda utom mangårdsbyggnaden för 785.000:
(Klubben ger senare ett motbud på 450.000:- ).


Febr 1971
Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening bildas.


Juni 1971
Klubben har 110 helbetalande seniorer, 45 juniorer och 15 övriga.


Okt 1971
Klubbhuset, det s.k. stallet, är klart. Nio hål är spelbara. (16,17,18, 1,2,3,4,5och 6).Trehål grovröjda (7,8 och 9).
Greenfeeinkomstema under säsongen blev 9.000:-. Man konstaterar att "För en fullt utbyggd 18-hålsbana torde i längden krävas cirka 400 fullbetalande medlemmar".


Mars 1972
Kvambrodda, utom mangårdsbyggnaden, köps för 480.000:


Aug 1972
Beslöts färdigställa hål 7,8 och 9 till en kostnad av cirka 70.000:


Nov 1972
Bankommittén föreslår röjning, planering och sådd av fairways till de sex återstående hålen till en kostnad av 30.000:


Dec 1972
Diskuteras anställning av kanslist på deltid. Klubben har nu 240 seniorer och 100 juniorer


År I973
Styrelsen har följande sammansättning:
Claes Ramsgård, ordf.
Olle Pettersson, v.ordf.
Staffan Böök, sekr.
Gert Liedholin, kassör
Nils Hammar
Curt Ohlin
Det finns nu 8 kommittéer med totalt 62 personer. Klubbens karaktär som familjeklubb betonas.


År 1974
18 hål spelklara i augusti.
Klubbens mycket begränsade resurser har satsats helt på banan och klubblokalerna har fått stå tillbaka. Klubben har nu 310 andelsmedlemmar och 100 juniorer. Följande år skall man försöka få en medlems ökning på 100-150 seniorer. Driftsbudgeten fastläggs till 180.000:
Styrelsen får följande sammansättning:
K-G af Klinteberg, ordf
Barbro Nilsson, v.ordf.
Jens Larsson, sekr
Sven Magnusson, kassör
Det finns nu 10 kommittéer, bl. a. en finanskommitté.


År 1975
Klubben får 447 medlemmar.
Varje senior skall ha 2 andelar a 1000:Varje familj skall ha 3 andelar a 1000:
Årsavgiften för seniorer blir 575:- och för familj 900:
Beslutar styrelsen att man fick spela golf i shorts och bar överkropp. Detta skulle dock ej gälla i och kring klubbhuset.


Maj 1975
18-hålsbanan invigs. Banarkitekten Douglas Brasier var inbjuden och visade - vid över 70 års ålder - hur banan skulle spelas. Klubben har 523 medlemmar.


År 1976
Planeringen för nytt klubbhus påbörjas. Klubben har 579 aktiva seniorer och 45 passiva.


År 1977
Medlemsvärvningen fortsätter och resulterar i ytterligare ett nytt medlemsrekord - 773 medlemmar.


Aug 1978
Klubben lämnar anbud på Kvarnrodda mangårdsbyggnad - 500.000:- Hammars vill sälja för 595.000:- Arbetsgruppen Klubbhus kommer med 4 alternativ:
1. Ombyggnad av befintliga lokaler för 900.000:-
2. Om- och tillbyggnad av befintliga lokaler, bl.a. nytt kök, för
1.800.000:-
3. Mangårdsbyggnaden renoveras för 1.300.000:-
4. Nybyggnation för 2.900.000:-
Varvid samtliga förslag inkluderar bl.a. nytt maskinhus.
Klubben har i september 885 medlemmar. Styrelsen lägger fram förslag till finansiering av bl. a. nytt klubbhus. Reverslån på 4500:- per andelsmedlem föreslås.


Jan 1979
Förslaget om reverslån a 4500:- per andelsmedlem antas. Kvarnbrodda Finans AB bildas.
Antalet andelsmedlemmar 500 mot budgeterat 600.


Okt 1979
Nya klubbhuset inklusive ny maskinhall beställes till en kostnad av 2.935.000:-


Aug 1980
Nya klubbhuset invigs.
Antalet andelsmedlemmar 605.


År 1981
Styrelsen har följande samansättning:
Håkan Rönnmar, ordf.
Bengt Rosén, v.ordf.
Lars.G Svensson, sekr.
Elisabeth Persson, kassör
Jens Larsson, banchef
Karl-E Larsson, reklamchef
Lars Fälth kommer med i Tävlings- och Hcp-kommittén. Einar Westin; vår nuvarande greenkeeper, blir banföreståndare fr.o.m. november månad. Sven Magnusson anställs på halvtid fr.o.m. 1 jan 1982. Antalet medlemmar nu uppe i 914.


År 1982
Lars Fälth blir banchef och tillika styrelsemedlem. John och Ewa Byard anländer under hösten.


År 1983
Styrelsen består av:
Bengt Rosén, ordf
Stigbjöm Pettersson, v.ordf.
Stig Andersson, sekr
Elisabeth Persson,kassör
Lars Fälth, banchef
Gillis Rigby, reklam- och PR- chef
9 kommittéer arbetar
I slutet på året begär ekonomiavdelningen att antalet andelsmedlemmar skall utökas till 680.


År 1984
Medlemsvärvningen intensifieras. 100 nya medlemmar.
11 kommittéer i arbete.


År 1985
Styrelsen består av:
Knut Ohlsson, ordf.
Stigbjöm Pettersson, v.ordf.
Stig Andersson, sekr.
Olle Mårtensson, kassör
Lars Fälth, banchef
Gillis Rigby, reklamchef
Lars-Göran Nilsson, blir ledamot i bankommittén.


År 1986
Styrelsen förändras så att Lars Fälth blir ordförande och Lars-Göran Nilsson sekreterare. Vidare väljs Yvonne Prag och Bo Ohlsson in i styrelsen
13 kommittéer arbetar.
Jörgen Sallenhag blir chefredaktör för Klubbnytt. Antalet medlemmar 779, varav 557 andelsmedlemmar. Styrelsen arbetar bl.a. med begreppet "vardagsmedlemmar".


År 1987
Beslutas att varje seniormedlem över 25 år skall inneha 2 andelar a 1000:
Lösa funderingar på utbyggnad till 27 hål + korthålsbana.
Annemo Cato anställs som kanslist fr.o.m. augusti. Jörgen Sallenhag blir invald i styrelsen.
1 juli stoppas intagning av heltidsmedlemmar. Vardagsmedlemmar tas in.
Antalet andelsmedlemmar 682.


År 1988
Ytterligare 50 vardagsmedlemmar tas in under våren. I maj beslutades om kölista för medlemskap. 3 personer anställda på banan.
Styrelsen uppmanar projektgruppen att bordlägga utbyggnadsförslag till 27-hålsbana och istället utarbeta förslag till korthålsbana till en kostnad omkring 400.000:- Senare visade det sig att en korthålsbana skulle kosta 1,5 milj kronor och styrelsen beslutade att avvakta utvecklingen inom golfsporten under några år.
Styrelsen har nu utseendet
Lars Fälth, ordf.
Thomas Johansson v. ordf.
Jörgen Sallenhag, sekr.
Olle Mårtensson, kassör
Yvonne Prag,
Lars- Göran Nilsson.


År 1989
Styrelsen får som nya medlemmar dels Tomas Winberg kassör, dels Rita Nilsson, som dessutom blev ordförande i damkommmittén.
Anders Sandgren anställs som intendent på klubben.


År 1990
Greenfeeintäktema börjar närma sig 1 milj.


År 1991
Romeleåsens Golfklubb Idéell Förening bildas. Nyttjanderättsavtal skrivs med Romeleåsens Golf klubb Ekonomisk Förening. Bakom konstruktionen ligger skatteskäl.
I styrelsen tillkommer Tony Elwing och Christer Lidheimer.


År 1992
Beslut tas om ombyggnad av hål 13. Korthålsbanan på övningsfältet får sin nuvarande utformning.


År 1993
Beslut tas om om- och tillbyggnad av klubbhuset. Susanne Warfing och Johan Rydberg blir nya medlemmar i styrelsen.
Det nya krögarparet Anders Hallberg och Lisbeth Andersson välkomnas.


Och resten är inte historia - utan nutid??